Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
1 2 3
Dây rút
1 2 3 4
X