Đá cắt
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5 6 7
Lưới che nắng (lưới lan)
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
Dây kẽm đen
X