Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
1 2 3 4 5
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Đinh thép
1 2 3 4 5
Dây rút
1 2 3 4
Đinh rút
1 2 3
Vít bắn tắc kê
X