Dây cáp
1 2
Đế nhựa chà nhám
Long đền inox
1 2 3 4
Keo 2 thành phần
Móc
Đĩa nhám xếp – ráp xếp
Bạt 2 da
1 2 3
Băng keo xốp
Chén cước đánh gỉ
X