Keo 2 thành phần
Móc
Đĩa nhám xếp – ráp xếp
Băng keo xốp
Chén cước đánh gỉ
X