Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Ty ren
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít ren thưa
1 2
Vít bắn tắc kê
1 2
Bình xịt chống gỉ sét
X