Vít ren thưa
1 2
Vít bắn tắc kê
Bánh xe vàng
1 2
Dây xích
X