Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Bản lề cối
1 2 3
Vít bắn tắc kê
Bình xịt chống gỉ sét
Đinh mũ
X