Dây kẽm
1 2
Đinh thép
1 2 3 4 5
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
1 2 3
X