Vít bắn tắc kê
1 2
Bình xịt chống gỉ sét
Dây kẽm khoanh
X