Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Vít ren nhuyễn
1 2
Cọ sơn
1 2 3
X