Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít ren thưa
1 2
Vít ren nhuyễn
1 2
Cọ lăn
1 2
X