Dây kẽm
1 2
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít bắn tắc kê
Vít ren nhuyễn
1 2
Lưới mắt cáo (hình thoi)
Cọ lăn
1 2
Băng keo đục
X