Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Dây kẽm
1 2
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít ren thưa
1 2
Dây kẽm đen
Vít ren nhuyễn
1 2
Đinh mũ
X