Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Đinh thép
1 2 3 4 5
Vít ren thưa
1 2
Dây rút
1 2 3 4
X