Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
Tán XD
1 2 3 4 5 6 7
X