Bản lề xe tải
1 2 3
Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
1 2 3
Que hàn sắt
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8
Đá cắt
1 2 3 4 5
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3
Ty ren
1 2 3 4 5 6 7
X