Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
Bu lông lục giác inox – bọc inox
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đá cắt
1 2 3 4 5 6
Tán XD
Đinh thép
Dây rút
X