Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
Que hàn sắt
Vít chữ L
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
Đá cắt
1 2 3 4 5 6
Tắc kê nở – bu lông nở
1 2 3 4 5
X