Bản lề chôn tường
Đinh đóng gỗ
Vít chữ L
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Tán XD
Vít ren thưa
1 2 3 4 5
Giấy nhám tờ
1 2 3 4 5 6 7 8
Băng keo trong
X