Bản lề xe tải
Đinh đóng gỗ
Que hàn sắt
Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít bắn tôn sắt
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít bắn tôn gỗ
1 2 3 4 5 6 7 8
Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Đá cắt
1 2 3 4 5 6
Tắc kê nở – bu lông nở
Dây kẽm
X