Lớp Mầm Non Thứ Bảy

Các hoạt động ở WeCare vượt ra ngoài lịch học thông thường. Chúng tôi tổ chức các hoạt động ngoại khóa để duy trì cho trẻ sự hăng say, năng động, và sự gắn kết như một phần của cộng đồng WeCare.

Thời khóa biểu

saturdaycare_VN_28Nov2019_Detail schedule