Vít ren thưa
1 2 3 4 5
Vít bắn tắc kê
Bình xịt chống gỉ sét
Băng keo điện
X