Vít đuôi cá
1 2 3 4 5
Ty ren
Dây kẽm đen
Vít bắn tắc kê
Bình xịt chống gỉ sét
Cọ sơn
X