Sơn xịt
1 2 3 4 5 6
Vít ren thưa
1 2 3 4 5
Vít bắn tắc kê
Bánh xe vàng
1 2
Bình xịt chống gỉ sét
Đá mài
Băng keo đục
X